Kalendarium

Poprzedni miesiąc Sierpień 2019 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31
facebook_page_plugin

  wym3


Koła zainteresowań

Chór szkolny

skanuj0017

Koło Historyczno-Modelarskie "Tygrysek"

KHM

Wesprzyj potrzebujących

Przekaż 1% lub darowiznę

Pomoc dla Kingi
siostrzenicy S. Celiny

      Prośba >>    plakat >>
                  ulotka >>

    Pomoc dla Michalinki  
córki Absolwentki naszego Liceum

           więcej informacji >>

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W roku szkolnym 2019/2020 zostaną utworzone następujące oddziały:


KLASA A
 - 
język polski oraz historia lub geografia
                   przedmioty dodatkowy: WOS


KLASA B - biologia, chemia, matematyka
                     
KLASA C - biologia, chemia

KLASA D - matematyka, geografia 

                   przedmiot dodatkowy: informatyka

KLASA E - matematyka (2 grupy: olimpijska i tradycyjna), fizyka
                   przedmioty dodatkowe: 
                   informatyka lub geografia


Zapewniamy nauczanie języków obcych w zakresie rozszerzonym wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wyboru klasy (grupy międzyoddziałowe).
Przydział do grup odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych.


OFERTA EDUKACYJNA LICEUM

 

1. Szkoła zapewnia korzystną dla ucznia organizację nauczania przedmiotów rozszerzonych. Każdy uczeń może wybrać 2 główne przedmioty na poziomie rozszerzonym oraz przedmioty dodatkowe.
 

2. Ponadto każdy uczeń może wybrać realizację języka obcego na poziomie rozszerzonym.

3. W klasie pierwszej, po zakończeniu I półrocza, uczeń może dokonać weryfikacji wyboru przedmiotów rozszerzonych. 
 

4. Zajęcia z wybranych przedmiotów organizowane są na dwóch poziomach: maturalnym i olimpijskim.
 

5. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych rozpoczynają się już w klasie pierwszej, od II półrocza.

6. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do matury zarówno uczniom bardzo zdolnym, jak i tym, którzy osiągają średnie wyniki.

7. Wszystkim uczniom zapewniamy skuteczne nauczanie języków obcych - w grupach międzyoddziałowych na kilku  poziomach zaawansowania:

 • każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: języka angielskiego oraz jednego języka obcego spośród czterech nauczanych w Szkole (język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański), wymiar godzin nauczania języków obcych jest zwiększony dla wszystkich grup;

 • w ramach zajęć w grupach o wyższym poziomie zaawansowania - przygotowanie do egzaminów: FCE, CAE;

 • uczniowie klasy humanistycznej (klasa A) i biologiczno-chemicznej (klasy B i C) uczą się również języka łacińskiego;
 • w sytuacjach wyjątkowych umożliwiamy naukę trzech języków obcych nowożytnych.

8. Wspomagamy talenty. Nasi nauczyciele realizują autorskie projekty ukierunkowane na pogłębianie i ugruntowywanie pasji naukowych uczniów na zajęciach kół olimpijskich, wyjazdowych warsztatach matematycznych, zajęciach laboratoryjnych, warsztatach maturalnych.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (na formularzu szkolnym) WNIOSEK >>
 • wykaz ocen za I półrocze w klasie 8 szkoły podstawowej,
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie);
termin składania 
  13 maja - 19 czerwca
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 
  w konkursach;

termin składania
22 - 25 czerwca
do godz. 15:00
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karta wpisowa (do pobrania na spotkaniu 22 czerwca),
 • karta zdrowia ucznia (dotyczy uczniów spoza Rzeszowa).
oryginały dokumentów 
należy złożyć 
do 10 lipca
do godz. 15:00

  
TEMATYKA ROZMOWY INDYWIDUALNEJ:

 • specyfika szkoły katolickiej i program wychowawczy,

 • motywacja ucznia dotycząca wyboru Szkoły,

 • zainteresowania ucznia związane z przedmiotami kierunkowymi.

Zapraszamy na rozmowę kandydata do Szkoły 
wraz z rodzicami. Rozmowa nie jest egzaminem, 
lecz spotkaniem w celu omówienia oczekiwań oraz zasad współpracy 
ze Szkołą przyszłych uczniów i ich rodziców.
 

PRZEDMIOTY PODLEGAJĄCE PUNKTACJI

Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E
j. polski 
historia lub geografia
matematyka
j. obcy
j. polski
chemia
biologia
matematyka
j. polski
chemia
biologia
j. obcy
j. polski
matematyka
geografia
j. obcy
j. polski
matematyka
fizyka
j. obcy


ZASADY OBLICZANIA PUNKTACJI

za wynik egzaminu ósmoklasisty do 100 pkt.
za oceny z wybranych przedmiotów kierunkowych do 72 pkt.
celujący bdb db dst dop
18 17 14 8 2

za inne osiągnięcia:

 • tytuł laureata konkursu przedmiotowego*

 • wielokrotny tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

 • za osiągnięcia w innych konkursach

 • za świadectwo z wyróżnieniem

 • za zaangażowanie w grupach parafialnych
  (udokumentowane, np. opinia ks. proboszcza)
 • za zaangażowanie na rzecz innych ludzi (wolontariat)


10 pkt.
10 pkt.

7 pkt.

3-7 pkt.

7 pkt.


3 pkt.
3 pkt.

 

* Laureaci konkursów przedmiotowych (kuratoryjnych) mają gwarantowane przyjęcie, 
jeśli złożą kopię zaświadczenia o uzyskaniu 
tytułu laureata lub finalisty i posiadają odpowiednią motywację 
dotyczącą wyboru szkoły katolickiej.


JESTEŚMY SZKOŁĄ KATOLICKĄ.
TROSZCZYMY SIĘ O ROZWÓJ KULTURALNY 
I DUCHOWY NASZYCH UCZNIÓW.

 • Umożliwiamy uczestnictwo we Mszy św. z okazji uroczystości szkolnych oraz w święta kościelne przypadające w dni nauki szkolnej.

 • Uczniowie uczestniczą w dniach refleksji i wyjazdowych rekolekcjach.

 • W Wielkim Poście organizujemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, 
  a w październiku nabożeństwa różańcowe.

 • W szkole działa Grupa Modlitewna, prowadzi codzienne modlitwy poranne.

 • Organizujemy spotkania z wybitnymi osobowościami Kościoła Katolickiego.

 • Systematycznie uczestniczymy z naszymi uczniami w wartościowych spektaklach, filmach, lekcjach muzealnych.

 • Zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności i świąt.

 • W gronie naszych uczniów spotkasz wielu młodych chrześcijan żyjących na co dzień swoją wiarą i razem z nimi będziesz mógł wzrastać do pełni życia chrześcijańskiego.

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

 • j. łaciński (klasa humanistyczna i biologiczno-chemiczna),
 • elementy wiedzy o prawie (klasa humanistyczna),
 • multimedialne lekcje językowe,
 • warsztaty maturalne z matematyki,    
 • wiedza o sztuce,
 • trzeci przedmiot rozszerzony dla chętnych: WOS, geografia, informatyka, matematyka.


NASZE OSIĄGNIĘCIA:

 • Wszyscy nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki egzaminu maturalnego - według ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYW wyniki najwyższe na Podkarpaciu  zobacz >>

 • Wielu uczniów uzyskuje tytuły laureatów konkursów i olimpiad ogólnopolskich.

 • Niektórzy biorą udział w olimpiadach międzynarodowych i zdobywają medale: złote, srebrne i brązowe oraz wyróżnienia.

NASZE ATUTY:

 • dobrane środowisko uczniów i miła atmosfera,

 • mądrzy, wymagający i troskliwi nauczyciele,

 • część zajęć prowadzona przez nauczycieli akademickich,

 • troska o dobre wychowanie w duchu zasad chrześcijańskich,

 • indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym (klasa olimpijska, 
  wiele zajęć dodatkowych o charakterze rozszerzającym),

 • umiejętność pracy z uczniami osiągającymi zarówno bardzo dobre 
  jak i przeciętne wyniki nauczania.

NASI UCZNIOWIE:

 • osiągają wysoką znajomość języków obcych,

 • dostają się na prestiżowe kierunki studiów,

 • uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła,

 • zazwyczaj lubią swoją Szkołę,

 • mają różne podejście do nauki: jedni uczą się systematycznie, inni przed sprawdzianem, a jeszcze inni dopiero przed maturą,

 • osiągają sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach, a gdy im się nie udaje za pierwszym razem - próbują po raz drugi i trzeci...,

 • są kulturalni i dobrze wychowani.


WAŻNE TERMINY

Data Treść informacji Uwagi
25 kwietnia
godz. 14.00 – 16.00
DZIEŃ OTWARTY
Możliwość zwiedzania Szkoły oraz spotkania 
z uczniami i nauczycielami
13 maja - 
19 czerwca
 
Składanie wniosków
o przyjęcie do szkoły
Przyjmujemy wyłącznie wnioski 
z kompletną dokumentacją. 
Komplet dokumentów można wysłać pocztą 
i telefonicznie uzgodnić termin rozmowy.
13 maja – 
19 czerwca
Indywidualne rozmowy na temat kierunku kształcenia 
i charakteru Szkoły.

21 - 25 
czerwca
do godz. 15:00
 
Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły 
świadectwo i zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
(można złożyć kopie tych dokumentów).
22 czerwca nie zapomnij przyjść :)
22 czerwca
godz. 9:00
sobota
Spotkanie kandydatów do Liceum
i ich rodziców z Siostrą Dyrektor.
Udział uczniów i rodziców 
w spotkaniu jest obowiązkowy.
 
Tematyka: program wychowawczy, regulamin ucznia, wstępne wyniki rekrutacji.
22 czerwca
godz. 9:45
sobota
Testy kwalifikacyjne 
z języków obcych.
j. ang. Test z języka angielskiego jest obowiązkowy dla wszystkich. 
Nie przewidujemy tworzenia 
grup od podstaw.
22 czerwca
godz. 11.00
sobota
j.niem.,
j.franc.,
j.włoski, 
j. hiszp.
Test kwalifikacyjny jest obowiązkowy dla uczniów, którzy uczyli się danego języka.
5 lipca
godz. 10.00
piątek
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej). Lista ta nie jest ostateczna. Uprawomocni się po złożeniu wszystkich dokumentów.
Ogłoszenie wyników testów językowych 
(na tablicy ogłoszeń).
Skład grup językowych - 
zgodny z osiągniętymi wynikami - będzie podany na początku roku szkolnego.
do 10 lipca
do godz. 15.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty wpisowej podpisanej przez rodziców i ucznia 
(jeżeli oryginały tych dokumentów zostały złożone wcześniej, nie trzeba zgłaszać się do Szkoły).
12 lipca 
godz. 10.00
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Liceum
(na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej).

      
Na spotkanie, rozmowę i test z języka obcego należy przyjść 
w odpowiednim stroju. 
Absolwenci Szkoły Podstawowej Sióstr Prezentek - 
w mundurku galowym.

    

   Nasza szkoła dysponuje internatem dla dziewcząt.     
więcej informacji >>

   
Zapraszamy i życzymy powodzenia !!!

                 logo Krakow         Szkoły Sióstr Prezentek
w Krakowie
                                         preview