Kalendarium

Poprzedni miesiąc Styczeń 2021 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń
facebook_page_plugin

  wym3


Koła zainteresowań

Chór szkolny

skanuj0017

Koło Historyczno-Modelarskie "Tygrysek"

KHM

Wesprzyj potrzebujących

Przekaż 1% lub darowiznę

Pomoc dla Kingi
siostrzenicy S. Celiny

      Prośba >>    plakat >>
                  ulotka >>

    Pomoc dla Michalinki  
córki Absolwentki naszego Liceum

           więcej informacji >>

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo BIP

 

 

I. Wstęp

1. Regulamin został opracowany przez Radę Pedagogiczną
i Samorząd Szkolny, a następnie skonsultowany z Rodzicami uczniów Gimnazjum i Liceum.

2. W Regulaminie ujęto prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły - § 41, § 43, § 44, § 45, § 46 oraz tradycji Szkoły Sióstr Prezentek.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, należy odwoływać się do Statutu Szkoły.


II. Charakter szkoły

1. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
Sióstr Prezentek jest szkołą katolicką, koedukacyjną, publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Prezentek, które troszczy się o wychowanie dzieci i młodzieży
w zdrowej nauce Kościoła, w wierności ideałom patriotycznym
i narodowym.

2. Atmosferę miłości, jedności i pokoju budują uczniowie, Nauczyciele i Rodzice w oparciu o zasady Ewangelii, poszanowanie Krzyża i wierność Kościołowi Katolickiemu.

3. 16 października - jako dzień wyboru Ojca świętego
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową - jest dniem ślubowania uczniów klas pierwszych oraz świętem Patronalnym Szkoły.
W dniu 1 kwietnia czcimy pamięć M. Zofii Czeskiej – Założycielki szkoły i Zgromadzenia Sióstr Prezentek.

4. Szkoła daje każdemu uczniowi możliwość wyrażania postawy religijnej poprzez uczestniczenie we wspólnych modlitwach
oraz podczas Mszy św. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, rekolekcji, Dnia Patrona Szkoły, matury i innych wydarzeń szkolnych.

5. Szkoła, kultywując wartości patriotyczne, organizuje uroczyste spotkania z okazji świąt narodowych oraz uczestniczy
w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Kościół Katolicki i władze samorządowe.

6. Nauka zasad religii katolickiej włączona jest w harmonogram zajęć szkolnych i jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

III. Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

1. Rozpoznania swoich talentów i zdolności, a także, by przy pomocy nauczycieli podjąć rzetelną pracę i w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by w ten sposób przyczyniać się
do rozwoju własnej osobowości.

2. Poszanowania własnej godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

3. Przedstawienia Wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym Nauczycielom swoich problemów, poglądów i uzyskiwania
od nich pomocy, odpowiedzi, rady i wyjaśnień oraz zachowania dyskrecji;

4. Uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

5. Organizowania imprez klasowych i szkolnych poprzez działalność samorządową pod opieką Wychowawcy lub innych nauczycieli;

6. Obiektywnej oceny zachowania według regulaminu oceniania
z uwzględnieniem opinii własnej, uczniów i Nauczycieli.

7. Uczeń ma prawo do obiektywnej i jawnej oceny według ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, między innymi:
     a) ma prawo znać wymagania edukacyjne z każdego
          przedmiotu;
     b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania
          z przedmiotów i zachowania;
     c) dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb
          psychofizycznych;
     d) znać termin sprawdzianu (powtórki materiału) przynajmniej
         z tygodniowym wyprzedzeniem;
         maksymalna liczba sprawdzianów (całogodzinnych)
         w tygodniu nie powinna przekroczyć dwóch lub trzech,
         (trzeci sprawdzian przewidziany jest na przedmiotach
          realizowanych w wymiarze jednej godziny w tygodniu
          oraz na zajęciach językowych);
     e) dowiedzieć się o ocenie ze sprawdzianu w ciągu dwóch   
          tygodni od momentu jego napisania (liczy się czas zajęć
          lekcyjnych);
      f) podwyższania oceny bieżącej w czasie i w sposób
         uzgodniony z nauczycielem;
     g) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w przypadku
         dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

8. Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursach przedmiotowych mają prawo:
     a) usprawiedliwić nieprzygotowanie się do zajęć na wniosek
        nauczyciela przygotowującego (etap szkolny: dzień konkursu;
        etap okręgowy/rejonowy: 2-5 dni; etap ogólnopolski (finał):
        5-10 dni);
     b) uzyskania zwolnień z zajęć na czas przygotowania się
         do konkursów na II i III etap, w uzgodnieniu z nauczycielem
         przygotowującym do konkursu i wychowawcą klasy
         (1-5 dni zwolnienia).

IV. Obowiązki ucznia

Każdy uczeń świadomie podejmując decyzję uczęszczania do tej szkoły, tym samym zobowiązał się do przestrzegania katolickiego charakteru szkoły, Regulaminów oraz zawartych w nich obowiązków.

W trosce o jednomyślność wychowania w domu i w szkole, Rodzice zapoznają się z charakterem szkoły i  Regulaminem przed przyjęciem ucznia do szkoły i zobowiązują sie do zmiany szkoły, jeśli uczeń nie przestrzega przepisów i postępuje niezgodnie z katolickim charakterem szkoły.

A)
Obowiązki ucznia jako chrześcijanina

1. Identyfikuje się z Kościołem oraz jego nauczaniem w dziedzinie Wiary i moralności;

2. Godnie i aktywnie uczestniczy w szkolnych uroczystościach religijnych, zwłaszcza uroczystych Mszach Świętych, nabożeństwach okolicznościowych, rekolekcjach wielkopostnych, dniach skupienia itp.;

3. Szanuje przedstawicieli Hierarchii Kościoła i osoby duchowne oraz symbole i obrzędy religijne;

4. Szanuje każdego człowieka jako bliźniego w Chrystusie i podejmuje służbę na rzecz innych;

5. Troszczy się o własny rozwój duchowy, intelektualny i osobowy.

B) Troska o honor i tradycje szkoły

1. Zna przepisy Statutu Szkolnego i Regulaminów;

2. Posiada podstawową wiedzę o życiu i działalności Patrona Szkoły - Jana Pawła II oraz Założycielki Zgromadzenia Sióstr Prezentek - Sługi Bożej Matki Zofii Czeskiej;

3. Zna Hymn Szkoły;

4. Szanuje zwyczaje Szkoły dotyczące obchodzonych Świąt, okolicznościowych imprez i form zabawy;

5. Godnie wyraża się o Nauczycielach i Szkole, szczególnie poza nią;

6. Aktywny uczestniczy w życiu szkoły i podejmuje służbę na rzecz społeczności szkolnej;

7. Szanuje mundurek szkolny, utrzymując go w czystości;

C) Szkolne obowiązki ucznia

           Uczęszczanie do szkoły

1. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszystkie zajęcia przewidziane w planie lekcji (w przypadku wejścia na lekcję do 20 minut po dzwonku nauczyciel wpisuje uczniowi spóźnienie, powyżej 20 minut – nieobecność);

2. Systematycznie i terminowo (do 7 dni po powrocie do szkoły) usprawiedliwia nieobecności na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych; Usprawiedliwienie nieobecności wpisują Rodzice
w Indeksie ucznia;

3. Posiada Indeks ucznia i legitymację szkolną;

4. Nie opuszcza zajęć bez ważnej przyczyny i nie unika zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek;

5. Uczeń może być zwolniony z lekcji wyłącznie na osobistą
lub pisemną prośbę Rodzica wpisaną w Indeksie;

6. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności na zajęciach.

Zachowanie podczas zajęć lekcyjnych

7. Uczeń rzetelne przygotowuje się do zajęć lekcyjnych i dobrze wykorzystuje czas przeznaczony na naukę i pracę w czasie zajęć szkolnych;

8. Właściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, tzn. skupia uwagę na omawianym zagadnieniu, nie rozmawia z innymi uczniami, nie przeszkadza innym uczniom i Nauczycielowi;

9. Samodzielnie i uczciwie pisze sprawdziany i zadania domowe;

10. Wykonuje polecenia Nauczyciela, zwłaszcza dotyczące zachowania i porządku w klasie;

11. Przestrzega regulaminów w pracowniach lekcyjnych;

12. Zajmuje stałe miejsce w sali na zajęciach lekcyjnych;
nie opuszcza sali lekcyjnej bez wiedzy nauczyciela;

D) Zachowanie podczas przerwy

1. Uczeń kulturalnie przechodzi do klasy, w której odbywają się następne zajęcia lekcyjne, tzn. nie przepycha się, nie potrąca innych, nie porusza się "pod prąd", zwłaszcza na schodach;

2. Nie tarasuje przejścia na schodach i korytarzach; nie biega
i nie krzyczy;

3. Nie wychodzi poza teren budynku szkoły.

E) Szkolne wyjścia, wycieczki i wyjazdy rekolekcyjne

1. Uczeń obowiązkowo uczestniczy w wyjazdowych dniach refleksji, rekolekcjach wielkopostnych oraz wycieczkach szkolnych;

2. Obowiązkowo uczestniczy w uroczystościach szkolnych
i wyznaczonych uroczystościach pozaszkolnych;

3. W czasie uroczystości szkolnych, a także wyjść i wyjazdów przebywa ze swoją klasą pod opieką Wychowawcy lub innego Nauczyciela, nie oddala się od grupy bez zezwolenia;

4. Przestrzega „miejscowych regulaminów”, nie niszczy i nie zaśmieca miejsca, w którym przebywa;

5. Podczas miejskich uroczystości godnie reprezentuje szkołę obowiązuje zachowanie i strój galowy.

F) Mundurek szkolny

Mundurek galowy

1. Uczeń obowiązkowo nosi mundurek galowy (świąteczny)
w czasie: *uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego, *egzaminów i konkursów szkolnych i pozaszkolnych, *grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły
w charakterze reprezentowania szkoły;

2. Mundurek galowy żeński w Gimnazjum i Liceum składa się
z granatowej spódnicy i białej bluzki z marynarskim kołnierzem;

3. Mundurek galowy męski w Gimnazjum składa się
z granatowych spodni i kamizelki lub czarnego garnituru, białej koszuli i szkolnego krawata;

4. Mundurek galowy męski w Liceum składa się z czarnego garnituru, białej koszuli i szkolnego krawata;

5. W skład mundurka wchodzą także wygodne, ale eleganckie buty dostosowane do panujących warunków atmosferycznych;

Mundurek codzienny

6. W okresie letnim (maj, czerwiec, wrzesień) uczeń może nosić mundurek letni (krótki rękaw bez wystających innych części garderoby)

7. Do codziennego szkolnego mundurka obowiązują następujące jednolite kolory spodni i spódnic: czarny, granatowy, szary, brązowy, beżowy, khaki i biały;

8. Krój spodni i spódnic musi być klasyczny; krótkie spodnie muszą zasłaniać kolana;

Wygląd zewnętrzny ucznia

9. Uczennice nie noszą spódnic krótszych niż do kolan
i nieskromnych bluzek (ten przepis obowiązuje przy wejściu
i wyjściu z budynku szkoły);

10. Chłopcy nie mogą mieć długich włosów i nie mogą zapuszczać brody;

11. Włosy uczniów nie mogą zasłaniać twarzy, przebywając
w szkole i podczas uroczystości długie włosy dziewczęta powinny mieć związane;

12. Uczniowie nie mogą zmieniać koloru włosów, żelować ich oraz używać makijażu;

13. Dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii przez dziewczęta;

G) Troska o porządek w klasach i mienie szkoły

1. Uczeń nie zostawia w szkole żadnych rzeczy osobistych (strój do WF-u, jedzenia, butów sportowych, sprzętu elektronicznego
i itp.);

2. Dba o porządek wokół własnego miejsca (nie zostawia śmieci, papierków, nie pisze po ławkach, ścianach);

3. Zawiesza mundurek i kurtkę na przeznaczonym do tego wieszaku w swojej klasie;

4. Wypełnia sumiennie obowiązki dyżurnego (sprząta salę po lekcjach, ściera tablicę, wietrzy salę, przynosi kredę, jeśli jest taka potrzeba);

5. Nie niszczy ławek, krzeseł, wyposażenia sal, a wyrządzoną szkodę naprawia.

H) Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

1. Zachowuje szczegółowe regulaminy dotyczące szkolnych zabaw, wycieczek szkolnych, rekolekcji i innych;

2. Nie przynosi do szkoły nieprzyzwoitych czasopism, niebezpiecznych narzędzi zagrażających życiu i zdrowiu;

3. Nie naraża na niebezpieczeństwo i brak szacunku przechodniów ( m.in. przez słowne zaczepki, wyrzucanie przez okno kredy, papierów, itp.);

4. Nie siada na parapecie okna;

5. W czasie trwania zajęć lekcyjnych nie korzysta z tabletów, laptopów, odtwarzaczy mp3, mp4 i innych urządzeń niezwiązanych z procesem kształcenia (wyłączywszy osoby ze szczególnymi wskazaniami do używania laptopów, czy tabletów podczas zajęć);

6. Nie korzysta w szkole z telefonu komórkowego;

7. Jeśli uczeń musi wykonać lub odebrać pilny telefon, może to zrobić w obecności Siostry przy sekretariacie ogólnym
lub w obecności Nauczyciela; w czasie lekcji telefon musi być wyciszony i schowany;

8. Jeśli nauczyciel zauważy, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób niedozwolony, zabiera urządzenie do depozytu na 1 tydzień
(w kancelarii), jeśli sytuacja się powtórzy, czas depozytu wynosi 2 – 4 tygodnie;

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione
lub pozostawione w szkole przez uczniów urządzenia elektroniczne.

10. Bez zgody Dyrekcji Szkoły, uczeń nie zaprasza osób spoza szkoły na teren szkoły.

I) Kultura osobista

1. Uczeń, w szkole i poza nią, zachowuje się kulturalne i zgodnie
z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej;

2. Przestrzega zasad higieny osobistej, jego strój i wygląd jest estetyczny, czysty i zadbany; wchodząc na zajęcia wychowania fizycznego, uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia;

3. Kulturalne i z szacunkiem zwraca się do Nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów (stosuje ogólnie przyjęte pozdrowienie, np.: „Szczęść Boże”, ustępuje miejsca, przepuszcza w drzwiach, zachowuje postawę stojącą w rozmowie z Nauczycielem, prowadzi kulturalne rozmowy);

4. Prezentuje postawę koleżeńską i życzliwość wobec innych uczniów;

5. Podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Wychowawcy, Samorządu klasowego i szkolnego;

6. Dba o piękno mowy ojczystej: kulturę wypowiadania się (spokojne i kulturalne wyrażanie swoich uwag, niestosowanie wulgaryzmów);

7. Uczeń nie może w szkole i poza nią: palić papierosów, spożywać alkoholu, zażywać narkotyków, odurzać się środkami farmakologicznymi itp..

8. Uczeń, na terenie szkoły i w czasie wyjść pozaszkolnych (kino, teatr) nie żuje gumy, nie je i nie zostawia śmieci.
 

J) System nagród i kar

Rada Pedagogiczna, Dyrektor Szkoły, Wychowawca klasy nagradzają szczególne osiągnięcia uczniów, a w razie nieprzestrzegania Regulaminu wyznają odpowiednią karę.

1. Uczniowie szkoły nagradzani są za:

   
 a) wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;
     b) postęp w nauce ( znaczący wzrost średniej ocen);
     c) wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne;
     d) służbę na rzecz innych;
     e) pracę na rzecz szkoły i środowiska;
     f) 100 % obecności na zajęciach szkolnych;

2. Rodzaje nagród:

     a) ustna lub pisemna pochwała Wychowawcy klasy;
     b) ustna pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej;
     c) nagroda Dyrektora za najlepsze wyniki i wzorową postawę;
     d) list gratulacyjny Dyrektora do Rodziców ucznia;
     e) nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego;
     f)  podwyższenie oceny zachowania w przypadkach
         określonych regulaminem.

3. Pochwały powinny być zanotowane w dzienniku lub zeszycie spostrzeżeń wychowawczych.

4. Za nieprzestrzeganie Regulaminu, wobec ucznia mogą być zastosowane następujące rodzaje kar:

     a) pisemne upomnienie Wychowawcy lub innego Nauczyciela
         – uwaga zapisana w dzienniku;
     b) ustne lub pisemne upomnienie Dyrektora szkoły;
     c) powiadomienie Rodziców o nieodpowiednim lub nagannym
         zachowaniu ucznia;
     d) pisemna nagana Dyrektora szkoły – pismo oficjalne;
     e) zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych
         i pozaszkolnych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz
         (konkursy, zawody sportowe, wymiana międzyszkolna,
         szczęśliwy numerek, poczet sztandarowy, uroczystości
         szkolne, występy artystyczne, itp.);
     f) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w porozumieniu
        z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym;
     g) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia
         do innej szkoły.

5. Upomnienia i nagany powinny być zanotowane w dzienniku
lub zeszycie spostrzeżeń wychowawczych.

6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do przewinienia ucznia;

7. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia
i zadośćuczynienia.

8. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do zadośćuczynienia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły.

9. Dyrektor szkoły, Wychowawca lub Pedagog, w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę lub zniszczenie mienia szkoły, może wyznaczyć uczniowi wykonanie prac na rzecz społeczności szkolnej lub środowiska.

V. Zakończenie

1. Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu ma Dyrektor szkoły.

2. Samorząd uczniowski lub Rada Rodziców mają prawo zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o interpretację budzącego wątpliwości punktu "Regulaminu Ucznia" lub "Oceny zachowania Ucznia".

3. Każdego ucznia obowiązują przepisy zawarte w Statucie Szkoły.

REGULAMIN UCZNIA wchodzi w życie z dniem
3 października 2012 roku.

                 logo Krakow         Szkoły Sióstr Prezentek
w Krakowie
                                         preview