Kalendarium

Poprzedni miesiąc Styczeń 2021 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń
facebook_page_plugin

  wym3


Koła zainteresowań

Chór szkolny

skanuj0017

Koło Historyczno-Modelarskie "Tygrysek"

KHM

Wesprzyj potrzebujących

Przekaż 1% lub darowiznę

Pomoc dla Kingi
siostrzenicy S. Celiny

      Prośba >>    plakat >>
                  ulotka >>

    Pomoc dla Michalinki  
córki Absolwentki naszego Liceum

           więcej informacji >>

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo BIP

 

 

I. Informacje wstępne

 

Ocena  zachowania ucznia ustalana jest dwa razy w roku – śródroczna i roczna - na podstawie ocen bieżących i innych przepisów Regulaminu.

 

     Ocenie zachowania podlega:
     a)
postawa szacunku wobec Boga, Kościoła, bliźnich
          i samego siebie w kontekście nauczania Kościoła;
     b)
wywiązywanie się z obowiązków ucznia wymienionych
         w punkcie II;

     c)
stosunek do obowiązków szkolnych;
     d) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
     e) dbanie o dobre imię szkoły, a także jej honor i tradycje;
     f) dbanie o piękno mowy ojczystej;
     g) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;

     h)
okazywanie szacunku innym osobom;
     i) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

     j)
zaangażowanie społeczne w szkole i poza nią;
     k)  zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.

II. Procedura ustalania oceny zachowania


1.
Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra. Uczeń uzyskuje ją, jeśli wypełnia obowiązki ujęte w Regulaminie Ucznia w punkcie IV.

2.
Wychowawca i inni Nauczyciele mają prawo wystawiać bieżące oceny zachowania uczniowi za postawy pozytywne
i negatywne objęte Regulaminem Ucznia.


3.
Wychowawca 2 x w ciągu semestru wystawia uczniowi ocenę zachowania uwzględniając bieżące oceny wystawione także przez nauczycieli w formie uwag.

4.
Negatywne uwagi Nauczycieli dotyczące zachowania uczniów mają być wpisane do dziennika lub przekazane ustnie Wychowawcy.

5.
Uczeń ma prawo być na bieżąco informowany o pozytywnych
i negatywnych uwagach Nauczycieli dotyczących jego zachowania.


6.
Jeśli uczeń dopuszcza się czynów określonych w punkcie VI – zachowania niegodne ucznia, otrzymuje ocenę nieodpowiednią bez względu na inne zasługi; jeśli uczeń dopuszcza się czynów określonych w punkcie VII – zachowania dyskwalifikujące ucznia, otrzymuje ocenę naganną bez względu na inne zasługi.

7.
W ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej Wychowawca bierze pod uwagę opinie uczniów, nauczycieli i ocenianego ucznia.

8.
Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen
z poszczególnych miesięcy, należy brać pod uwagę postęp
lub regres w zachowaniu ucznia.


9.
Na osiem dni przed roczną klasyfikacją, Wychowawca klasy podaje uczniom przewidywane oceny  zachowania.

10.
Ocena przewidywana nie ma charakteru wiążącego. Może ona być obniżona na skutek nieprzestrzegania Regulaminu Ucznia (punkt IV) lub podwyższona w sposób opisany w punkcie III i IV Regulaminu Ustalania Oceny Zachowania.

11.
Od ustalonej oceny zachowania przez Wychowawcę, uczeń może odwoływać się na drodze opisanej w punkcie VIII.

12.
Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne
z innych przedmiotów.

 

III.   Zachowania i postawy podwyższające ocenę zachowania

1. Uczeń stale i systematycznie angażuje się w pozaszkolną pomoc charytatywną (pomoc osobie starszej, choremu dziecku itp.);

2. Bierze udział w olimpiadach, zawodach i konkursach przedmiotowych na stopniu co najmniej okręgowym;


3. Systematycznie i aktywnie angażuje się w prace Samorządu Szkolnego;

4. Angażuje się w życie szkoły (pomoc przy organizacji szkolnych zabaw, opłatka, Mszy okolicznościowych, szkolnych akademii, Festiwalu twórczości szkolnej, prowadzenie sklepiku, ksera itp.)

5. Wielokrotnie bierze udział w nadprogramowych uroczystościach pozaszkolnych (nieobowiązkowe uroczystości miejskie);

6. Angażuje się w życie organizacji działających na terenie szkoły (na przykład LSO, Koło przyjaciół Wujka, Grupa  modlitewna, Chór szkolny, Caritas, Wolontariat, PTTK);

7. Angażuje się w życie klasy (odpowiedzialne pełnienie funkcji
w samorządzie klasowym, redakcja klasowej gazetki, organizacja ogniska, klasowego opłatka i inne);

8. Reprezentuje szkołę na zawodach, konkursach i olimpiadach (przynajmniej na poziomie okręgowym);

9. Ma stuprocentową obecność w szkole na zajęciach;

10. Odpowiedzialnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym;


11. Angażuje się w redakcję szkolnej gazetki;


12. Wyróżnia się postawą i pozytywnym wpływem
na rówieśników;

13. Służy pomocą przy organizacji ogólnoszkolnych imprez
i uroczystości;

 

14. Chętnie podejmuje dodatkowe obowiązki zaproponowane przez Wychowawcę, Dyrektora lub innych nauczycieli;


15. Rzetelnie  wywiązuje się z podjętych zadań i obowiązków;

16. Uczniowi, który podejmuje się realizacji 2 lub więcej działań, Rada Pedagogiczna, w wyjątkowych sytuacjach,  może podwyższyć ocenę zachowania o 2 stopnie.


IV.
Warunki podwyższenia oceny zachowania


1. Podstawowym sposobem podwyższenia oceny  zachowania jest podejmowanie przez cały rok szkolny działań wymienionych
w punkcie II.

2. Uczeń ma obowiązek poinformować Wychowawcę klasy
o wykonaniu działań podwyższających ocenę zachowania przynajmniej na 2 tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3. Jeśli uczeń zaniedbywał obowiązki szkolne, ale podjął się zadań z dziedziny podwyższania oceny zachowania, Wychowawca ocenia trwałość tej postawy ucznia.


V.
Zachowania i postawy obniżające ocenę zachowania

A) Dziedzina obowiązków szkolnych


1. Spóźnienia;

2. Nieusprawiedliwione nieobecności wynikające
z niedostarczenia usprawiedliwień w terminie;

3. Wagary i ucieczki z lekcji;

4. Udział w imprezach i wyjazdach pozaszkolnych w trakcie zajęć lekcyjnych bez zgody szkoły.

5. Przeszkadzanie na lekcjach – brak zaangażowania w przebieg zajęć, rozmowy;

6. Brak mundurka szkolnego w czasie lekcji;

7. Częste niewypełnianie obowiązków dyżurnego;


B)
Dziedzina troski o honor i tradycje szkoły


1.
Brak elementarnej wiedzy na temat Patrona szkoły
i Założycielki Zgromadzenia Sióstr Prezentek;


2.
Nieznajomość hymnu szkoły;

3.
Rozpowszechnianie nieprawdziwych i oszczerczych informacji na temat szkoły i Nauczycieli;

4.
Brak szacunku wobec mundurka szkolnego (mundurek brudny, opatrzony napisami, bez guzików, rozpruty po bokach);

C)
Dziedzina obowiązków wobec społeczności szkolnej


1. Nierzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań
i obowiązków;


2.
Drobne oszustwa i usiłowania oszustwa (podawanie nieprawdziwych przyczyn spóźnienia, nieobecności, symulowanie choroby);

3.
Zachęcanie innych uczniów do negatywnych postaw (palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, agresja wobec innych, bójki);

4.
Niszczenie mienia szkoły i innych uczniów;

D)
Dziedzina wyglądu i kultury osobistej


1. Niezachowywanie przepisów dotyczących wyglądu zewnętrznego (zbyt długie włosy u chłopców, ostry makijaż, farbowane lub żelowane włosy, nieodpowiedni strój, niepełny strój galowy);


2.
Niekulturalne, czy wulgarne odnoszenie się do Nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów;

3.
Niewłaściwe zachowanie się w czasie przerw;

4.
Łamanie ogólnie przyjętych zasad kultury i dobrego wychowania.

VI.   Zachowania niegodne ucznia

1. Podważanie autorytetu Kościoła, zasad Wiary i moralności katolickiej;

 

2. Znieważanie symboli chrześcijańskich;

 

3. Wagary i ucieczki z lekcji;

 

4. Napastliwe, czy agresywne zachowanie wobec Nauczycieli;

5.
Poniżanie uczniów, stosowanie przemocy i gróźb, bójki;

6.
Fałszowanie, czy próba fałszowania dokumentacji (podrabianie zwolnień, podpisów, samodzielne wpisy
do dziennika);


7.
Powtarzające się kłamstwa wobec Nauczycieli;

8.
Stałe łamanie jednego lub więcej przepisów Regulaminu. 

VII.   Zachowania dyskwalifikujące ucznia

 

1. Głoszenie poglądów sprzecznych z nauką Kościoła Katolickiego;


2. Publiczne podważanie autorytetu Kościoła, Wiary i moralności katolickiej;


3. Wchodzenie w konflikt z prawem (rozprowadzanie, zażywanie narkotyków, kradzieże itp.);


4. Przynależność do grup głoszących sprzeczne z nauką Kościoła poglądy;


5. Lekceważenie wymagań regulaminu, promowanie postawy lekceważenia wśród uczniów;


6. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu na terenie szkoły
lub w czasie wyjazdów.

 

VIII. Tryb odwoławczy

 

        1. Procedura podwyższania oceny zachowania w trybie odwoławczym dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy ocena jest ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

 

2. Jeśli uczeń stwierdzi, że jego ocena  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami zawartymi w "Regulaminie Ucznia" i "Regulaminie ustalania oceny zachowania ucznia", może zgłosić uzasadnione zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3. Dyrektor szkoły dokonuje analizy dokumentacji i jeśli uzna,
że zastrzeżenie jest uzasadnione, powołuje Komisję, która ustala ocenę z zachowania ucznia wnoszącego zastrzeżenie.

 

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

 

5. W skład Komisji wchodzą:

     a)
Dyrektor szkoły jako przewodniczący Komisji;
     b) Wychowawca klasy ucznia wnoszącego zastrzeżenia;

     c)
Nauczyciel wybrany przez Dyrektora, prowadzący zajęcia
         lekcyjne w danej klasie;

     d)
przedstawiciel samorządu uczniowskiego wskazany przez
         Przewodniczącego samorządu;
    
e) pedagog szkolny.


6. Uczeń ma prawo do wysłuchania przez Komisję rozpatrującą jego sprawę.

7. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający przede wszystkim:


     a)
skład Komisji;
     b)
termin posiedzenia Komisji;
     c)
wynik głosowania;
     d)
ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.

8. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

IX.  Zakończenie

 

       Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania zostały opracowane na podstawie "Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych" z dnia 30 kwietnia 2007 roku i "Programu wychowawczego Szkoły".

 

 

 REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA wchodzi w życie  z dniem 3 października 2012 roku.

                 logo Krakow         Szkoły Sióstr Prezentek
w Krakowie
                                         preview